wróć do strony głównej       Bibliografia Geografii Polskiej 1985-
 

     Baza "Bibliografia Geografii Polskiej" zawiera możliwie kompletny dorobek naukowy i popularnonaukowy geografów polskich.

Indeksowane są:

     Baza obejmuje w chwili obecnej publikacje wydane w latach 1985 - 2008 i jak na razie sukcesywnie jest uzupełniana o kolejne, pełne lata.

     Przyjęto zasadę, że podział polityczny świata i administracyjny Polski odpowiada sytuacji istniejącej w roku wydania publikacji.

     Opisy bibliograficzne wykonane zostały w przeważającej mierze z autopsji, lub w oparciu o "Przewodnik Bibliograficzny", wydawany przez Bibliotekę Narodową.

     Baza stanowiła początkowo jedynie narzędzie pomocnicze przy wydawaniu drukowanej wersji bibliografii. Znajduje to odzwierciedlenie w formie zapisu i prezentacji danych (np. skróty nazw czasopism), nie zawsze optymalnej z punktu widzenia komputerowej bazy danych. Ponieważ podczas przygotowywania kolejnych roczników "Bibliografii..." dokonywano modyfikacji struktury bazy i formy opisu bibliograficznego, w bazie występują także pewne różnice formalne w zapisie danych pochodzących z różnych lat.

     W wersji drukowanej "Bibliografii..." wydzielone były rozdziały, według kryterium działu geografii oraz kryterium regionalnego. W związku z tym zawartość prac o charakterze zbiorowym została niejednokrotnie ujęta w kilku różnych rozdziałach. W niniejszej bazie skutkuje to powtarzaniem się takich publikacji w kilku rekordach, przy czym każdy rekord obejmuje tylko część zawartości danej publikacji.