Skrót  tytułu / Abbreviation

Pełny tytuł / Title

Acta Acad. Agricult. Techn. Olst.

Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis

Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Agricultura

Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis. Agricultura

Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Oeconomica

Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis. Oeconomica

Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Protectio Aquarum et Piscatoria

Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis. Protectio Aquarum et Piscatoria

Acta Acad. Sci. Pol.

Acta Academiae Scientarum Polonae

Acta Agr. Silv. Ser. Agraria

Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria

Acta Agr. Silv. Ser. Silvestria

Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestria

Acta Archaeol. Carpath.

Acta Archaeologica Carpathica

Acta Demogr.

Acta Demographica

Acta Facult. Rerum Natur. Univ. Ostrav. Geographia-Geologia

Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. Geographia-Geologia

Acta Geogr. Debrec. Ac Geol. Meteorol.

Acta Geographica Debrecina. Ac Geologica et Meteorologica

Acta Geogr. Lodz.

Acta Geographica Lodziensia

Acta Geol. Polon.

Acta Geologica Polononica

Acta Geophys. Polon.

Acta Geophysica Polononica

Acta Hydrobiol.

Acta Hydrobiologica

Acta Palaeobot.

Acta Palaeobotanica

Acta UL

Acta Universitatis Lodzienis

Acta UL Folia Caucas.

Acta Universitatis Lodzienis. Folia Caucasica

Acta UL Folia Geogr.

Acta Universitatis Lodzienis. Folia Geographica

Acta UL Folia Geogr. Phys.

Acta Universitatis Lodzienis. Folia Geographica Physica

Acta UL Folia Limnol.

Acta Universitatis Lodzienis. Folia Limnologica

Acta UL Folia Oecon.

Acta Universitatis Lodzienis. Folia Ocenomica

Acta UL Turyzm

Acta Universitatis Lodzienis. Turyzm

Acta UNC Biol.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Biologia

Acta UNC Geografia

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Geografia

Acta UNC Historia

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia

Acta UNC Nauki Politycz.

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Polityczne

Acta Univ. Carol. Geographica

Acta Universitatis Carolinae. Geographica

Acta UWr.

Acta Univeristatis Wratislaviensis

Acta UWr. Bibliothec. Wratisl.

Acta Univeristatis Wratislaviensis. Bibliothecalia Wratislaviensia

Acta UWr. Biul. Meteor.

Acta Univeristatis Wratislaviensis. Biuletyn Meteorologiczny

Acta UWr. Historia

Acta Univeristatis Wratislaviensis. Historia

Acta UWr. Prace Geol.-Mineral.

Acta Univeristatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne

Acta UWr. Prace Inst. Geogr. Ser.A

Acta Univeristatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego. Seria A: Geografia Fizyczna

Acta UWr. Prace Inst. Geogr. Ser.B

Acta Univeristatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego. Ser.B: Geografia Społeczno-Ekonomiczna

Acta UWr. Prawo

Acta Univeristatis Wratislaviensis. Prawo

Acta UWr. Przegl. Prawa

Acta Univeristatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji

Acta UWr. Results Invest. Pol. Sci. Spitsbergen Exped.

Acta Univeristatis Wratislaviensis. Results of Investigations of the Polish Scientific Spitsbergen Expeditions

Actas Latinoamer. Varsovia

Actas Latinoamericanas de Varsovia

Afr., Azja, Amer. Łac.

Afryka, Azja, Ameryka Łacińska

Afr. Bull.

Africana Bulletin

Agric. Ecosys. Envir.

Agriculture Ecosystems and Environment

AIC Bull. Liaison

Association Internationale de Climatologie. Bulletin de Liaison

Ambio

 

Amer. Cartographer

American Cartographer

Analecta

 

Ann. Geogr.

Annales de Geographie

Ann. Meteorol.

Annales de Meteorologie

Ann. Silesiae

Annales Silesiae

Ann. Soc. Geol. Belg.

Annales de la Societe Geologique de Belgique

Ann. Soc. Geol. Pol.

Annales Societatis Geologorum Poloniae

Ann. UMCS Sec.B

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Ann. UMCS Sec.C

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C: Biologia

Ann. UMCS Sec.E

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E: Agricultura

Ann. UMCS Sec.H

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia

Ann. Univ. Scient. Bpest. Rolando Eootvos Sec. Geographica

Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eootvos Nominate. Sectio Geographica

Appl. Human Sci.

Applied Human Science

Aquilo Ser. Bot.

Aquilo Serie Botanica

Arch. Ochr. Środ.

Archiwum Ochrony Środowiska

Archeion

 

Archeologia

 

Architektura

 

Aura

 

Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser.A

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A: Geografia Fizyczna

Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser.B

Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B: Botanika

Bad. Operac. Decyz.

Badania Operacyjne i Decyzje

Balcan. Posnan.

Balcanica Posnaniensia

Balneol. Pol.

Balneologia Polska

Beitraege Gesch. Westpreuss.

Beitraege zur Geschichte Westpreussens

Belgeo

 

Ber. Inst. Erdwiss. K.-F.-Univ. Graz

Berichte des Institutes fuer Erdwissenschafteen, Geologie und Palaeontologie der Karl-Franzens-Universitaet Graz

Berlin. Geogr. Arb. Sonderheft

Berliner Geographische Arbeitaen. Sonderheft

Berlin. Geogr. Stud.

Berliner Geographische Studien

Białostocczyzna

 

Bibliotekarz Zachodniopom.

Bibliotekarz Zachodniopomorski

Biogeochemistry

 

Biol. w Szk.

Biologia w Szkole

Biuletyn Bad. CKE

Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Biul. Bibl. Jagiell.

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej

Biul. Geol.

Biuletyn Geologiczny

Biul. IKŚ

Biuletyn Instytutu Kształtowania Środowiska

Biul. Inf. Branż. Ośr. Inf. Nauk. Techn. Ekon. Geodez. Kartogr.

Biuletyn Informacyjny Branżowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Geodezji i Kartografii

Biul. Inf. GUGiK

Biuletyn Informacyjny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Biul. Inf. IGiPZ PAN

Biuletyn Informacyjny. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Biul. Inf. Inst. Turyst.

Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki

Biul. Inf. Ministerstwa Gosp. Przestrz. i Budown.

Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

Biul. Inf. Pol. Tow. Geofiz. Wrocł.

Biuletyn Informacyjny. Polskie Towarzystwo Geofizyczne Oddział we Wrocławiu

Biul. Inf. "Torf"

Biuletyn Informacyjny "Torf"

Biul. Inst. Geol.

Biuletyn Instytutu Geologicznego

Biul. Inst. Gosp. Przestrz. Kom.

Biuletyn Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Biul. Inst. Gosp. Społ.

Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego

Biul. Kom. d/s Ocen Oddziaływania na Środ.

Biuletyn Komisji d/s Ocen Oddziaływania na Środowisko

Biul. Kom. Inż. Środ.

Biuletyn Komitetu Inżynierii Środowiska

Biul. Konserw. Wojew. Białost.

Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego

Biul. KPZK

Biuletyn. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN

Biul. Kwart. Radom. TN

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego

Biul. LOP

Biuletyn Ligi Ochrony Przyrody

Biul. Lub. TN Geografia

Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Geografia

Biul. Nauk. ART Olsztyn

Biuletyn Naukowy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie

Biul. Państw. Inst. Geol.

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Biul. Parków Krajobr.

Biuletyn Parków Krajobrazowych

Biul. Parków Krajobr. Wielkop.

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski

Biul. Perygl.

Biuletyn Peryglacjalny

Biul. Polarny

Biuletyn Polarny

Biul. Rada Ekol. Prezyd. RP

Biuletyn. Rada Ekologiczna przy Prezydencie RP

Biul. UNESCO

Biuletyn UNESCO

Biul. Wojsk. Akad. Techn.

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Biul. Zesp. Oprac. Koncepcji Zmian w Org. Teryt. Państwa

Biuletyn. Zespół do Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej Państwa

Biul. Żyd. Inst. Hist.

Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego

Bociek

 

Boll. Soc. Geogr. Ital.

Bolletino della Societe Geografica Italiana

Boreas

 

Budown. Okręt.

Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska

Bull. Assoc. Geogr. Franc.

Bulletin de l’Association de Geographes Francais

Bull. Com. Franc. Cartogr.

Bulletin du. Comite Francais de Cartographie

Bull. INQUA Neotect. Comm.

Bulletin of the INQUA Neotectonics Commission

Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci.

Bulletin Polish Academy of Sciciences. Earth Sciences

Bull. Soc. Languedocienne de Geogr.

Bulletin de la Societe Languedocienne de Geographie

CADCAM Forum

 

Cah. Fontenay

Les Cahiers de Fontenay

Cah. Geogr. Rouen

Cahiers Geographiques de Rouen

Can. J. Earth Sci.

Canadian Journal of Earth Sciences

Cartogr. Geogr. Inform. Syst.

Cartography and Geographic Information Systems

Cartogr. J.

Cartographic Journal

Cas. Slez. Mus. Opava A

Casopis Slezskeho Musea v Opave. A

Catena

 

Catena Suppl.

Catena Supplement

Chrońmy Przyr. Ojcz.

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Ciechan. Stud. Muz.

Ciechanowskie Studia Muzealne

Communist Economies Economic Transform.

Communist Economies in Economic Transformations

Computers and Geosc.

Computers and Geosciences

Concepts Meth. Geogr.

Concepts and Methods in Geography

Courier Pays Est

 

Czas. Geogr.

Czasopismo Geograficzne

Czas. Techn.

Czasopismo Techniczne

Czas. Zakł. Nar. Ossol.

Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Człow. i Nauka

Człowiek i Nauka

Człow. i Środ.

Człowiek i Środowisko

Człow. i Środ. IGPiK

Człowiek i Środowisko. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Człow. i Środ. IKŚ

Człowiek i Środowisko. Instytut Kształtowania Środowiska

Człow. i Światopogl.

Człowiek i Światopogląd

Demogr. Issl.

Demograficeskije Issledovanija

Demografie

 

Dialogi o Trzecim Świecie

 

Dialogue Proj.

Dialogue Project

DISP

DISP – Dokumente und Informationen zur Schweizerischen Orts- und Landesplanung

Docum. Phytosoc.

Documents Phytosociologiques

Dokl. AN Belorusi

Doklady Akademii Nauk Belorusi

Dokum. Geogr.

Dokumentacja Geograficzna

Dolny Śląsk

 

Drogownictwo

 

Dzieje Najnow.

Dzieje Najnowsze

Earth Surf. Processes Landforms

Earth Surface. Processes and Landforms

East. Europ. Countryside

Eastern European Countryside

Ecol. Mediter.

Ecologia Mediterrance

Ekol. Pol.

Ekologia Polska

Ekon. Cas.

Ekonomicky Casopis

Ekonomia i Środ.

Ekonomia i Środowisko

Ekonomista

 

Ekopartner

 

Ekspl. Kolei

Eksploatacja Kolei

Eksplorancik

 

Energy Buildings

 

Enter

 

Envir. Plann. A

Environment and Planning A

Envir. Plann. C

Environment and Planning C

Environ. Pollution

Environment Pollution

Episodes

 

Erde

 

Erdkunde

 

Espace, Populations, Societes

 

Est. Latinoamer.

Estudios Latinoamericanes

Estudios Territoriales

 

Europ. J. Popul.

European Journal of Population

Europ. Plann. Studies

European Planning Studies

Europ. Spatial Res. Policy

European Spatial Research and Policy

Europa Regionum

 

Foeldr. Ertesitoe

Foeldrajzi Ertesitoe

Foeldr. Koezl.

Foeldrajzi Koezlemenyek

Folia Geogr.

Folia Geographica

Folia Geogr. Ser. Geogr.-Oecon.

Folia Geographica. Series: Geographica-Oeconomica

Folia Geogr. Ser. Geogr.-Phys.

Folia Geographica. Series: Geographica-Physica

Folia Oecon. Crac.

Folia Oeconomica Cracoviensia

Folia Quater.

Folia Quaternaria

Folia Soc. Sc. Lublin. Geografia

Folia Societatis Scientiarum Lublinensis. Geografia

Folia Turist.

Folia Turistica

Fotoint. w Geogr.

Fotointerpretacja w Geografii

Fragm. Faunist.

Fragmenta Faunistica

Fragm. Flor. Geobot.

Fragmenta Floristica et Geobotanica

Frankf. Wirt. Sozialgeogr. Schr.

Frankfurter Wirtschafts- und Sozialgeographische Schriften

Fraza

 

Gaz. Obserw. IMGW

Gazeta Obserwatora IMGW

Gdańs. Zesz. Humanist.

Gdańskie Zeszyty Humanistyczne

Geodet. Kartogr. Obzor

Geodeticky a Kartograficky Obzor

Geodeta

 

Geodez. i Kartogr.

Geodezja i Kartografia

Geodezja

 

Geoforum

 

Geogr. Anal.

Geographical Analysis

Geogr. Ann. Ser.A

Geografiska. Annaler. Series A: Physical Geography

Geogr. Ann. Ser.B

Geografiska. Annaler. Series B: Human Geography

Geogr. Ber.

Geographische Berichte

Geogr. Bibliogr. Stud.

Geographers Bibliographical Studies

Geogr. Casop.

Geograficky Casopis

Geogr. Fis. Dinam. Quat.

Geografia Fisica e Dinamika Quaternaria

Geogr. Iugosl.

Geogrphica Iugoslavica

Geogr. J.

Geographical Journal

Geogr. Polon.

Geographia Polonica

Geogr. Pregled

Geografski Pregled

Geogr. Rdsch.

Geographische. Rundschau

Geogr. Sloven.

Geographia Slovenica

Geogr. Vestn.

Geografski Vestnik

Geogr. w Szk.

Geografia w Szkole

Geogr. Z.

Geographische Zeitschrift

Geografie

 

Geografija

 

Geografija i Prirodnyje Resursy

 

Geographer

 

Geographia. Studia et Diss.

Geographia. Studia et Dissertationes

Geography

 

GeoJournal

 

Geol. Carpath.

Geologia Carpathica

Geol. Jb. Hessen

Geologisch Jahrbuch Hessen

Geol. Mijnbouw

Geologie en Mijnbouw

Geol. Sudet.

Geologia Sudetica

Geologia

 

Geological Correlation

 

Geologos

 

Geomorph. Slovaca

Geomorphologia Slovaca

Geomorphology

 

Geosygnał

 

Geozeta

 

Giorn. Bot. Ital.

Giornale Botanico Italiano

GIS Europe

 

Glasnik Srpskog Geografskog Drustva

 

Glob. Planet. Change

Global Planetary Change

Globusfreund

 

Gościniec

 

Gosp. Adm. Państw.

Gospodarka i Administracja Państwowa

Gosp. Narod.

Gospodarka Narodowa

Gosp. Plan.

Gospodarka Planowa

Gosp. Przestrz.

Gospodarka Przestrzenna

Gosp. Rybna

Gospodarka Rybna

Gosp. Sur. Miner.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Gosp. Wodna

Gospodarka Wodna

Gościniec

 

Grana

 

Głos Naucz.

Głos Nauczycielski

Głos Uczelni

 

Górn. Odkryw.

Górnictwo Odkrywkowe

Górnośląs. Studia Socjol.

Górnośląskie Studia Socjologiczne

Góry

 

Góry i Alpinizm

 

Handel Zagr.

Handel Zagraniczny

Hill Geogr.

The Hill Geographer

Holocene

 

Hommes Terres N

Hommes et Terres du Nord

IGU Bull.

International Geographical Union Bulletin

Ikonotheka

 

Indian J. Reg. Sci.

Indian Journal of Regional Science

Inf. Krajozn.

Informator Krajoznawczy

Inf. Projektanta

Informator Projektanta

Inf. Raumentwickl.

Informationen zur Raumentwicklung

Inform. Bież. Przegl. Piśmien. Turyst. Inst. Turyst.

Informacja Bieżąca. Przegląd Piśmiennictwa Turystycznego. Instytut Turystyki

Inform. Ekspres. Inst. Kształt. Środ. Ochr. Środ.

Informacja Ekspresowa Instytutu Kształtowania Środowiska. Ochrona Środowiska

Inform. Int. Coronelli-Gesellsch. f. Globen u. Instrumentenkde

Information. Internationale Coronelli-Gesellschaft fuer Globen- und Instrumentenkunde

Informatyka i Ekonometria

 

Innovation

 

Int. Caver Magaz.

The International Caver Magazine

Int. J. Biometeorol.

International Journal of Biometeorology

Int. J. Climatol.

International Journal of Climatology

Int. J. Remote Sensing

International Journal of Remote Sensing

Int. J. Retail Distrib. Manag.

International Journal of Retail Distribution Manag.ement

Int. Jb. f. Kartogr.

International Jahrbuch fuer Kartographie

Int. Migr. Rev.

International Migration Review

Inż. Mors.

Inżynieria Morska

Izv. Akad. Nauk SSSR

Izvestija Akademii Nauk SSSR

Izv. Akad. Nauk SSSR. Ser. Geogr.

Izvestija Akademii Nauk SSSR. Seria Geograficeskaja

Izv. Vses. Geogr. Obsc.

Izvestija Vsesojuznogo Geograficeskogo Obscestva

J. Geogr.

Journal of Geography

J. Geogr. Higher Educ.

Journal of Geography in Higher Education

J. Geol. Soc. India

Journal of the Geological Society of India

J. Hydrol.

Journal of Hydrology

J. Quater. Sci.

Journal of Quaternary Science

J. Sediment. Petrology

Journal of Sedimentary Petrology

J. Transp. Geogr.

Journal of Transport Geography

J. Urb. Affairs

Journal of Urban Affairs

J. Water Land Develop.

Journal of Water and Land Development

Jaskinie

 

Karkonosz

 

Kartogr. Listy

Kartograficke Listy

Kartographische Nachrichten

 

Kaskada

 

Kiel. Studia Geogr.

Kieleckie Studia Geograficzne

Klagenfurter Geographische Schriften

 

Kom-y Mazur.-Warm.

Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Kom-y o Zakończ. Pracach Nauk.-Badaw. PTPNoZ

Komunikaty o Zakończonych Pracach Naukowo-Badawcych Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi

Kontrola Państw.

Kontrola Państwowa

Kosmos

 

Koszal. Studia Mat.

Koszalińskie Studia i Materiały

Kras i Speleol.

Kras i Speleologia

Krasy Slovenska

 

Kron. Katowic

Kronika Katowic

Kron. Krak.

Kronika Krakowa

Kron. M. Poznania

Kronika Miasta Poznania

Kron. M. Łodzi

Kronika Miasta Łodzi

Kron. Wałbrz.

Kronika Wałbrzyska

Kron. Warsz.

Kronika Warszawy

Kron. Wielkop.

Kronika Wielkopolski

Kronika

 

Kształt. Środ. Geogr. Ochr. Przyr. Obsz. Uprzem. Zurban.

Kształtowanie Środowiska Geograficnego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych

Kult. i Społ.

Kultura i Społeczeństwo

Kwart. Archit. Urb.

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Kwart. Geogr.

Kwartalnik Geograficzny

Kwart. Geol.

Kwartalnik Geologiczny

Kwart. Hist.

Kwartalnik Historyczny

Kwart. Hist. Kult. Mat.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Kwart. Hist. Nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Kwart. Naucz. Opol.

Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego

Kwart. Opol.

Kwartalnik Opolski

Land Degrad. Rehabil.

Land Degradation and Rehabilitation

Landf. Anal.

Landform Analysis

Landscape Urb. Plann.

Landscape and Urban Planning

Las Pol.

Las Polski

Leopoldina

 

L'Espace Geographique

 

Liber Quart.

Liber Quarterly

Lide a Zeme

 

Lithuania

 

Lituano-Slav. Posn. Studia Hist.

Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica

Ludowiec

 

Łódz. Studia Etnogr.

Łódzkie Studia Etnograficzne

MAP-Eksplorator

 

Mapline

 

Mappe Monde

 

Mat. Glaciol. Issled.

Materialy Glaciologiceskih Issledovanij

Mat. Muz. Budow. Lud. Sanok

Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

Mat. Ogólnopol. Konf. Kartogr.

Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych

Mat. Studia Opol.

Materiały i Studia Opolskie

Mat. TUP

Materiały Towarzystwa Urbanistów Polskich

Materialen und kleine Schriften

 

Mazowsze

 

Medyc. Wiejska

Medycyna Wiejska

Mem. Zool.

Memorabilia Zoologica

MESOGEE

 

Miasto

 

Międzynar. Czas. Rol.

Międzynarodowe Czasopismo Rolnicze

Migraciones

 

Misc. Geogr.

Miscellanea Geographica

Misc. Mediaev.

Miscellanea Mediaevalia

Mitt. Oesterr. Geogr. Ges.

Mitteilungen der Oesterreichischen Geographischen Gesselschaft

Moniterra

 

Moniterra Pocztylion

 

Monitoring Środ. Reg. Świętokrz.

Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego

Monogr. AWF Pozn.

Monografie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Morze

 

Mountain Res. Develop.

Mountain Research and Development

Muench. Studien Soz. Wirtschaftsgeogr.

Muencher Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeographie

N. Jb. Geol. Abh. B

Neues Jahrbuch fuer Geologie und Paleontologie Abhandlungen. B

Narty

 

Nation. Geogr. J. India

The National Geographical Journal of India

Natura

 

Nature and Resources

 

Nauka

 

Nauka i Prakt.

Nauka i Praktyka

Nauka Pol.

Nauka Polska

Nautologia

 

Nederlandese Geografische Studies

 

Neth. J. Hous. Environ. Res.

Netherlands Journal of Housing and Environmental Research

Nordia

 

Nordost-Archiv

 

Norsk Geogr. Tidsskr.

Norsk Geografisk Tidsskrift

Not. Płoc.

Notatki Płockie

Nowa Era w Szk.

Nowa Era w Szkole

Nowa Szk.

Nowa Szkoła

Nowe Drogi

 

Nowe Książki

 

Nowe Roln.

Nowe Rolnictwo

Oświata i Wych.

Oświata i Wychowanie

Obóz

 

Oceanol. Studies

Oceanological Studies

Oceanologia

 

Ochr. Powietrza

Ochrona Powietrza

Ochr. Przyr.

Ochrona Przyrody

Ochr. Środ.

Ochrona Środowiska

Ochr. Środ. Zasob. Natur.

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych

Ochr. Teren. Górn.

Ochrona Terenów Górniczych

Odra

 

Oecon. Pol.

Oeconomica Polonica

Okólnik TD

 

Onomastica

 

Onomastica Slavogerman.

Onomastica Slavogermanica

Opera Corcontica

 

Opol. Roczn. Ekon.

Opolski Rocznik Ekonomiczny

Opole

 

Optymista

 

Orawa

 

Org. Metody Tech.

Organizacja Metody Technika

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology

 

Palaeoklimaforschung

 

Pam. Puław.

Pamiętnik Puławski

Pam. Sandom.

Pamiętnik Sandomierski

Papers Glob. Change

Papers on Global Change

Papers Reg. Sci. Assoc.

Papers of the Regional Science Association

Parki Nar.

Parki Narodowe

Parki Nar. Rez. Przyr.

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody

PCKurier

 

Pedagogika

 

Peregr. Cracov.

Peregrinus Cracoviensis

Peribalticum

 

Permafrost Periglacial Process.

Permafrost and Periglacial Processes

Peterm. Geogr. Mitt.

Petermanns Geographische Mitteilungen

Phytocoenologia

 

Pirineos

 

Płaj

 

Pogranicze

 

Pol. Arch. Hydrobiol.

Polskie Archiwum Hydrobiologii

Pol. Ecol. Studies

Polish Ecological Studies

Pol. J. Environ. Studies

Polish Journal of Environmental Studies

Pol. J. Soil Sci.

Polish Journal of. Soil Science

Pol. Natl. IGBP Comm. Newsl.

Polish National. IGBP Committee Newsletter

Pol. Polar Res.

Polish Polar Research

Pol. Population Rev.

Polish Population Review

Pol. Przegl. Kartogr.

Polski Przegląd Kartograficzny

Pol. West. Aff.

Polish Western Affairs

Polit. Geogr. Q.

Political Geography Quaterly

Polityka Społ.

Polityka Społeczna

Polityka Wsch.

Polityka Wschodnia

Polska 2000

 

Posiedz. Nauk. Państw. Inst. Geol.

Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego

Post. Astronautyki

Postępy Astronautyki

Post. Cybernet.

Postępy Cybernetyki

Post. Nauk Rol.

Postępy Nauk Rolniczych

Prace Kom. Biol. PTPN

Prace Komisji Biologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Poznaj Swój Kraj

 

Poznaj Świat

 

Prace Babiogórs.

Prace Babiogórskie

Prace Geogr. IGiPZ PAN

Prace Geograficzne. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Prace Hab. IGiPZ PAN

Prace Habilitacyjne. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Prace i Studia Geogr. WGiSR UW

Prace i Studia Geograficzne. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Prace i Studia Inst. Podst. Inż. Środ. PAN

Prace i Studia Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Prace Inst. Bad. Dróg i Mostów

Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Prace Inst. Bad. Leśn.

Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa

Prace Inst. Bad. Leśn. Ser.A

Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seria A.

Prace Inst. Bad. Leśn. Ser.B

Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seria B..

Prace Inst. Geodez. i Kartogr.

Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG

Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prace Kom. Nauk. PAN Katow.

Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach

Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn. PTPN

Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU

Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności

Prace Kom. Środkowoeurop.

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej

Prace Mat. IGKR

Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Krajów Rozwijających się

Prace Mat. Muzeum Archeol. Etnogr. Łódź Ser. Archeologiczna

Prace i Materiały Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna

Prace Muzeum Ziemi

 

Prace Nauk. AE Wrocław

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Prace Wydz. Nawig. Wyższej Szk. Mors. Gdynia

Prace Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni

Praktika

 

Prawo Mors.

Prawo Morskie

Prądnik

 

Preistoria Alpina

 

Presse Thermale et Climatique

 

Probl. Ekon.

Problemy Ekonomiczne

Probl. Ekon. Transp.

Problemy Ekonomiki Transportu

Probl. na Geogr.

Problemi na Geografijata

Probl. Klimat. Polar.

Problemy Klimatologii Polarnej

Probl. Magaz. Transp.

Problemy Magazynowania i Transportu

Probl. Osv. Pust.

Problemy Osvoenija Pustyn’

Probl. Rad Nar.

Problemy Rad Narodowych

Probl. Rodziny

Problemy Rodziny

Probl. Textile Geogr.

Problems of Textile Geography

Probl. Turyst.

Problemy Turystyki

Probl. Uzdrow.

Problemy Uzdrowiskowe

Probl. Zagosp. Ziem Górs.

Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich

Problems of Recognition and Prediction

 

Problemy

 

Prof. Geogr.

Professional Geographer

Progress in Human Geography

 

Przegl. Artyst.-Literacki

Przegląd Artystyczno-Literacki

Przegl. Bibliot.

Przegląd Biblioteczny

Przegl. Ekon.-Społ. M. Łodzi

Przegląd Ekonomiczno-Społeczny Miasta Łodzi

Przegl. Geodez.

Przegląd Geodezyjny

Przegl. Geofiz.

Przegląd Geofizyczny

Przegl. Geogr.

Przegląd Geograficzny

Przegl. Geol.

Przegląd Geologiczny

Przegl. Górn.

Przegl.ąd Górniczy

Przegl. Hist.

Przegląd Historyczny

Przegl. Kolej.

Przegląd Kolejowy

Przegl. Komunik.

Przegląd Komunikacyjny

Przegl. Lek.

Przegląd Lekarski

Przegl. Mors.

Przegląd Morski

Przegl. Orient.

Przegląd Orientalistyczny

Przegl. Polon.

Przegląd Polonijny

Przegl. Powszech.

Przegląd Powszechny

Przegl. Przyrod.

Przegląd Przyrodniczy

Przegl. Region.

Przegląd Regionalny

Przegl. Rząd.

Przegląd Rządowy

Przegl. Statyst.

Przegląd Statystyczny

Przegl. Statyst. Śląska Doln. Opol.

Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego

Przegl. Stos. Międzynar.

Przegląd Stosunków Międzynarodowych

Przegl. Tyflol.

Przegląd Tyflologiczny

Przegl. Urb.

Przegląd Urbanistyczny

Przegl. Wojsk Ląd.

Przegląd Wojsk Lądowych

Przegl. Wsch.

Przegląd Wschodni

Przegl. Zach.

Przegląd Zachodni

Przegl. Zachodniopom.

Przegląd Zachodniopomorski

Przegl. Zagr. Liter. Geogr.

Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej

Przeszłość Demogr. Pol.

Przeszłość Demograficzna Polski

Przyr. Człow.

Przyroda i Człowiek

Przyr. Pol.

Przyroda Polska

Publ. Assoc. Int. Climatol.

Publications de l’Association Internationale de Climatologie

Puszcza Kampinos.

Puszcza Kampinoska

Quaest. Geogr.

Quaestiones Geographicae

Quater. Intern.

Quaternary International

Quater. Newslett.

Quaternary Newsletter

Quater. Res.

Quaternary Research

Quater. Sc. Rev.

Quaternary Science Reviews

Quater. Stud. Pol.

Quaternary Studies in Poland

Rada Narodowa

 

Raport Wojsko, Technika, Obronność

 

Ratusz

 

Raumforsch. Raumord.

Raumforschung und Raumordnung

Reg. Monitoring Środ. Przyr.

 

Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego

 

Reg. Sci.

Regional Science

Region Białost.

Region Białostocki

Regul. Rivers

Regulated Rivers

Remote Sensing Rev.

Remote Sensing Reviews

Rep. Geodesy

Reports on Geodesy

Res. Explor.

Resarch and Exploration

Rev. Belge. Geogr.

Revue Belge de Geogarphie

Rev. Geogr.

Revista Geographica

Rev. Geogr. Alpine

Revue de Geographie Alpine

Rev. Geogr. Est

Revue Geographique de l’Est

Rev. Hydrogr. Internat.

Revue Hydrographique Internationale

Rev. Roum. Geol. Geophys., Geogr. Ser. Geographie

Revue. Roumaine de Geologie, Geophysique et Geographie. Ser. Geographie

Revista Catal. Geogr.

Revista Catalana de Geografia

Rocz-i AR Pozn. Ekonomika Organiz. Roln.

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomika i Organizacja Rolnictwa

Rocz-i AR Pozn. Melior. Inż. Środ.

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Melioracja i Inżynieria Środowiska

Rocz-i AR Pozn. Rozpr. Nauk.

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe

Rocz-i Bibliot.

Roczniki Biblioteczne

Rocz-i Bieszcz.

Roczniki Bieszczadzkie

Rocz-i Dziejów Społ. Gosp.

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych

Rocz-i Glebozn.

Roczniki Gleboznawcze

Rocz-i Hist.

Roczniki Historyczne

Rocz-i Human.

Roczniki Humanistyczne

Rocz-i Nauk. AWF Pozn.

Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Rocz-i Nauk Roln. Ser.F

Roczniki Nauk Rolniczych. Seria F: Melioracje i Użytki Zielone

Rocz-i Nauk Roln. Ser.G

Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa

Rocz-i Pol. Tow. Matem. Ser.2

Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria 2

Rocz-i Socjol. Wsi

Roczniki Socjologii Wsi

Rocz. Białost.

Rocznik Białostocki

Rocz. Bibliot. Narod.

Rocznik Biblioteki Narodowej

Rocz. Bibliot. PAN Krak.

Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie

Rocz. Chełmski

Rocznik Chełmski

Rocz. Dolnośląs.

Rocznik Dolnośląski

Rocz. Elbląs.

Rocznik Elbląski

Rocz. Fizycznogeogr.

Rocznik Fizycznogeograficzny

Rocz. Gdańs.

Rocznik Gdański

Rocz. Gdyńs.

Rocznik Gdyński

Rocz. Grudz.

Rocznik Grudziądzki

Rocz. Hist.-Archiw.

Rocznik Historyczno-Archiwalny

Rocz. Jeleniogórs.

Rocznik Jeleniogórski

Rocz. Katow.

Rocznik Katowicki

Rocz. Koszal.

Rocznik Koszaliński

Rocz. Krak.

Rocznik Krakowski

Rocz. Leszcz.

Rocznik Leszczyński

Rocz. Lubus.

Rocznik Lubuski

Rocz. Łódz.

Rocznik Łódzki

Rocz. Mazow.

Rocznik Mazowiecki

Rocz. Międzyrzec.

Rocznik Międzyrzecki

Rocz. Muz. Gliw.

Rocznik Muzeum Gliwickiego

Rocz. Muz. Mazow.

Rocznik Muzeum Mazowieckiego

Rocz. Muz. Ziemi Kuj.

Rocznik Muzeum Ziemi Kujawskiej

Rocz. Nadnot.

Rocznik Nadnotecki

Rocz. Nauk. AWF Krak.

Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP Krak. Geografia

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Geografia

Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP Kraków. Prace Ekonom.-Społ.

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Ekonomiczno-Społeczne

Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP Krak. Prace Geogr.

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej

Sport Wyczyn.

Sport Wyczynowy

Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Geograficzne

 

Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP Opole

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

Rocz. PAU

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności

Rocz. Pol.-Niem.

Rocznik Polsko-Niemiecki

Rocz. Pol. Tow. Geol.

Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego

Rocz. Polit. Gosp.

Rocznik Polityczno Gospodarczy

Rocz. Przemys.

Rocznik Przemyski

Rocz. Sądec.

Rocznik Sądecki

Rocz. Słup.

Rocznik Słupski

Rocz. Sopoc.

Rocznik Sopocki

Rocz. Świętokrz.

Rocznik Świętokrzyski

Rocz. Świętokrz. Ser.B

Rocznik Świętokrzyski Seria B: Nauki Przyrodnicze

Rocz. TN Warsz.

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Rocz. Toruń.

Rocznik Toruński

Rocz. Warsz.

Rocznik Warszawski

Rocz. Wrocł.

Rocznik Wrocławski

Rozpr. Hydrotechn.

Rozprawy Hydrotechniczne

Rozpr. Komis. Jęz. ŁTN

Rozprawy Komisji Językowej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Ruch Biblijny Liturg.

Ruch Biblijny i Liturgiczny

Ruch Prawn. Ekon.

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

Rudy Metale

Rudy i Metale Nieżelazne

Rural Systems

 

Rzesz. Zesz. Nauk.

Rzeszowskie Zeszyty Naukowe

Rzesz. Zesz. Nauk. Prawo-Ekon.

Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia

Saechs. Heimatbl.

Saechsische Heimatblaetter

Samorz. Teryt.

Samorzorząd Terytorialny

Sborn. Csl. Geogr. Spolec.

Sbornik Ceskoslovenske Geograficke Spolecnosti

Sborn. Radova Geogr. Inst. Srbska Akad. Ved

Sbornik Radova Geografskogo Instituta „Jovana Cvijic” Srbska Akademia Ved

Scand. Hous. Plann. Res.

Scandinavian Housing and Planning Research

Sci. Sol

Science du Sol

Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brunensis

Scripta Facultatis Scientiarum Naturlium Universitatis Purkynianae Brunensis

Semper Fidelis

 

Silesia Antiqua

 

Sistemi Urbani

 

Sobótka

 

Social Indicators Research

 

Sociol. Abstr.

Sociological Abstracts

Spelunca

 

Spraw. Archeol.

Sprawozdania Archeologiczne

Spraw. Bad. Nauk. Kom. Bad. Czwartorz. PAN

Sprawozdania z Badań Naukowych. Komitet Badań Czwartorzędu PAN

Spraw. Czynn. Pos. PAU

Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności

Spraw. Gdańs. TN

Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Spraw. Pozn. TPN

Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Spraw. Pozn. TPN Wydz. Mat.-Przyr.

Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Spraw. TN Tor.

Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Toruńskiego

Spraw. Wr. TN Ser.A

Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A.

Spraw. Wr. TN Ser.B

Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B.

Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak.

Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie

Sprawy Mieszk.

Sprawy Mieszkaniowe

Sprawy Międzynar.

Sprawy Międzynarodowe

Sprawy Narod.

Sprawy Narodowościowe

Statist. Transit.

Statistics Transition

Striae

 

Stud. Develop. Countr.

Studies on the Developing Countries

Studia Archeol.

Studia Archeologiczne

Studia Demogr.

Studia Demograficzne

Studia Geol. Pol.

Studia Geologica Polonica

Studia Geomorph. Carpatho-Balcan.

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica

Studia Hist.

Studia Historyczne

Studia Hist. Oecon.

Studia Historiae Oeconomicae

Studia Kiel.

Studia Kieleckie

Studia Kiel. Ser. Geolog.-Geogr.

Studia Kieleckie. Seria Geologiczno-Geograficzna

Studia KPZK

Studia. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN

Studia Ledn.

Studia Lednickie

Studia Łomż.

Studia Łomżyńskie

Studia Mat. Dziejów Nauki Pol. Ser.2

Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej. Seria 2. Historia Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

Studia Mat. Dziejów Śląs.

Studia i Materiały do Dziejów Śląska

Studia Mat. Dziejów Wielkop. Pom.

Studia i Materiały do Dziejów Wielkoposlki i Pomorza

Studia Mat. Dziejów Żup Soln.

Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Studia Mat. Hist. Wojsk.

Studia i Materiały do Historii Wojskowości

Studia Mat. Lub.

Studia i Materiały Lubelskie

Studia Mat. Oceanol.

Studia i Materiały Oceanologiczne

Studia nad Ekon. Reg.

Studia nad Ekonomiką Regionu

Studia Ośr. Dokum. Fizjogr.

Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej

Studia Podlas.

Studia Podlaskie

Studia Polon.

Studia Polonijne

Studia Prawno-Ekon.

Studia Prawno-Ekonomiczne

Studia Reg.

Studia Regionalne. Rada Naukowa przy Wojewodzie Piotrkowskim

Studia Socjol.

Studia Socjologiczne

Studia Społ.-Ekon.

Studia Społeczno-Ekonomiczne

Studia Śląs.

Studia Śląskie

Studia Śląs. Ser. Nowa

Studia Śląskie. Seria Nowa

Surv. Sc. Finland

Surveying Science in Finland

Svensk Geogr. Arsbok

Svensk Geografisk Arsbok

Sylwan

 

Szczec. Rocz-i Nauk. Nauki Mors.

Szczecińskie Roczniki Naukowe. Nauki Morskie

Szczec. Rocz-i Nauk. Nauki Przyr. i Roln.

Szczecińskie Roczniki Naukowe. Nauki Przyrodnicze i Rolnicze

Szkice Kędz.-Koz.

Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie

Szkice Legnic.

Szkice Legnickie

Szkice Nys.

Szkice Nyskie

Słup. Prace Hum.

Słupskie Prace Humanistyczne

Słup. Prace Mat.-Przyr.

Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze

Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia

Słupskie Prace Matematyczno-Przyrodnicze. Geografia

Śląs. Labir. Krajozn.

Śląski Labirynt Krajoznawczy

Śląs. Spraw. Archeol.

Śląskie Sprawozdania Archeologiczne

Śląs. Zesz. Krajozn.

Śląskie Zeszyty Krajoznawcze

Śląsk Opol.

Śląsk Opolski

Środ. Rozwój

Środowisko i Rozwój

Środowisko

 

Świat i Podróże

 

Tatry

 

Techn. Gosp. Mors.

Technika i Gospodarka Morska

Techn. Poszuk. Geol.

Technika Poszukiwań Geologicznych

Tectonophysics

 

Teka Komis. Urb. Archit.

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury

Teki Hist.

Teki Historyczne

Ter es Tarsadalom

 

Terra Cognoscenda

 

Terra Nova

 

Terra Res.

Terra Research

Terra Sana

 

Tijdschr. Geogr.

Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie

Town Plann. Rev.

Town Planning Review

Transformacje

 

Transp. Rev.

Transport Reviews

Tuexenia

 

Turyzm

 

Urania

 

Vegetatio

 

Vermessungstechnik

 

Vestn. Belorus. Univ. Ser. Chimija, Biol., Geogr.

Vestn Beloruskogo Universiteta. Serija Chimija, Biologia, Geografija

Vestn. Mosk. Univ. Ser.5. Geografija

Vestnik Moskovskogo Universiteta Serija 5. Geografija

W Drodze

 

W Kręgu Książki

 

Warsz. i Mazow.

Warszawa i Mazowsze

Wiad. Botan.

Wiadomości Botaniczne

Wiad. Ekol.

Wiadomości Ekologiczne

Wiad. IMGW

Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Wiad. IMUZ

Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych

Wiad. Kościelne Archid. Białost.

Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej

Wiad. Melior. Łąk.

Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie

Wiad. Służby Topogr.

Wiadomości Służby Topograficznej

Wiad. Statyst.

Wiadomości Statystyczne

Wiad. Stow. Geod. Pol.

Wiadomości Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Wiad Uniwersyt.

Wiadomości Uniwersyteckie

Wiad. Ziem Górs.

Wiadomości Ziem Górskich

Wiedza i Życie

 

Wierchy

 

Wieś i Państwo

 

Wieś i Roln.

Wieś i Rolnictwo

Wieś Współcz.

Wieś Współczesna

Wirtschaftsgeogr. Stud.

Wirtschaftsgeographische Studien

Wiss. Mitt. Inst. f. Geogr. u. Geooekol. AdW d.DDR

Wissenschaftliche. Mitteilungen. Institut fuer .Geographie und Geooekologie der Akademie der Wissenschaften der Deutsche Demokratische Republik

Wiss. Z. Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald. Math.-nat. Wiss. Reihe

Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universitaet Greifswald. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe

Wiss. Z. Univ. Halle

Wissenschaftliche Zeitschrift Universitaet Halle

Wojsk. Przegl. Hist.

Wojskowy Przegląd Historyczny

World Cartography

 

Wszechświat

 

Wuerzburg. Geogr. Arbeiten

Wuerzburger. Geographische Arbeiten

Z. Erdkundeunterr.

Zeitschrift fuer den Erdkundeunterricht

Z. Geomorph.

Zeitschrift fuer Geomorphologie

Z. Geomorph. N.F.

Zeitschrift fuer Geomorphologie Neue Folge

Z. Geomorph. Suppl.

Zeitschrift fuer Geomorphologie Supplementband

Z. Gletscherk. Glacialgeol.

Zeitschrift fuer Gletscherkunde und Glacialgeologie

Z. Kult.-Tech. und Flurbereinigung

Zeitschrift fuer Kulturtechnik und Flurbereinigung

Z. Wirtschaftsgeogr.

Zeitschrift fuer Wirtschaftsgeographie

Zag. Ekon. Roln.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Zag. Inf. Nauk.

Zagadnienia Informacj Naukowej

Zag. Transp.

Zagadnienia Transportu

Zap. Ciechan.

Zapiski Ciechanowskie

Zap. Hist.

Zapiski Historyczne

Zap. Kuj.-Dobrz.

Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie

Zar. Śląs.

Zaranie Śląskie

Zbor. Meteorol. Hidrol. Radova

Zbornik Meteoroloskih i Hidroloskih Radova

Zdrój Ciechociński

 

Ze Skarbca Kultury

 

Zesz. Chorzowskie

Zeszyty Chorzowskie

Zesz. Edukac.

Zeszyty Edukacyjne

Zesz. Mors.

Zeszyty Morskie

Zesz. Muz. Ziemi Kłodz.

Zeszyty Muzealne Ziemi Kłodzkiej

Zesz. Nauk. AE Katowice

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Zesz. Nauk. AE Krak.

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Zesz. Nauk. AE Pozn. Ser. I

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria I.

Zesz. Nauk. AGH Geodezja

Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Geodezja

Zesz. Nauk. AGH Geologia

Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Geologia

Zesz. Nauk. AGH Sozologia i Sozotechnika

Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Sozologia i Sozotechnika

Zesz. Nauk. Akad. Marynarki Wojennej

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

Zesz. Nauk. AR Krak. Ekonomika

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Ekonomika

Zesz. Nauk. AR Krak. Geodezja

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Geodezja

Zesz. Nauk. AR Krak. Melioracje

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Melioracje

Zesz. Nauk. AR Krak. Sesja Nauk.

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa

Zesz. Nauk. AR Szczec. Nauki Społ.-Ekon.

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie. Nauki Społeczno-Ekonomiczne

Zesz. Nauk. AR Wrocł. Geodez. Urz. Rolne

 

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Wrocławiu. Geodezja i Urządzenia Rolne

 

Zesz. Nauk. AR Wrocł. Melioracja

Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Wrocławiu. Melioracja

Zesz. Nauk. Oceanogr.

Zeszyty Naukowe Oceanografia

Zesz. Nauk. Polit. Białost. Inż. Środow.

Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska

Zesz. Nauk. Polit. Gd. Budownictwo Wodne

Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Wodne

Zesz. Nauk. Polit. Łódz. Budownictwo

Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo

Zesz. Nauk. Polit. Pozn. Bud. Ląd.

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budownictwo Lądowe

Zesz. Nauk. Polit. Rzesz. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Zesz. Nauk. Polit. Śl.

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej

Zesz. Nauk. Polit. Śl. Geochronometria

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Geochronometria

Zesz. Nauk. Polit. Śl. Transport

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport

Zesz. Nauk. UGd. Prace Językozn.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze

Zesz. Nauk. UJ

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zesz. Nauk. UJ Prace Geogr.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne

Zesz. Nauk. UJ Prace Hist.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne

Zesz. Nauk. UJ Prace Prawn.

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze

 

Zesz. Nauk. US Marine Sc.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Marine Sciences

Zesz. Nauk. UW F. Białyst. Prace Ekon.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego Filia w Białymstoku. Prace Ekonomiczne

Zesz. Nauk. WSI Opole Probl. Różna

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Problematyka Różna

Zesz. Nauk. WSI Radom Ekon. Nauki Społ. Ubezp.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ekonomia, Nauki Społeczne, Ubezpieczenia

Zesz. Nauk. WSI Radom Ekon. Prew. Ubezp.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ekonomia, Prewencja, Ubezpieczenia

Zesz. Nauk. WSM Szczecin

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

Zesz. Nauk. WSP Bydgoszcz. Studia Przyr.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Przyrodnicze

Zesz. Nauk. WSP Bydgoszcz. Studia Tech.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Techniczne

Zesz. Nauk. WSP Opole

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

Zesz. Nauk. WSP Opole Ekonomia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ekonomia

Zesz. Nauk. WSP Opole Historia

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Historia

Zesz. Nauk. WSP Opole Nauki Społ.-Polit.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Nauki Społeczno-Polityczne

Zesz. Nauk. Wydz. Biol. Geogr. Oceanol. UGd. Geografia

Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Geografia

Zesz. Nauk. Wydz. Biol. Geogr. Oceanol. UGd. Oceanografia

Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Oceanografia

Zesz. Nauk. Wydz. Biol. Nauk o Ziemi UGd. Geografia

Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Geografia

Zesz. Nauk. Wydz. Biol. Nauk o Ziemi UGd. Oceanografia

Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Oceanografia

Zesz. Nauk. Wydz. Ekon. Transp. UGd. Ekon. Transp. Ląd.

Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego

Zesz. Nauk. Wydz. Ekon. Transp. UGd. Ekon. Transp. Mors.

Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Morskiego

Zesz. Nauk. Wydz. Prawa i Administr. UGd. Studia Iuridica Maritima

Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Iuridica Maritima

Zesz. Nauk. Wyższej Szk. Ekonom. Warsz.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie

Zesz. Prasoznaw.

Zeszyty Prasoznawcze

Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Zeszyty Historyczne

 

Ziemia

 

Ziemia Kujaw.

Ziemia Kujawska