SKŁAD OSOBOWY


mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz
Kierownik Biblioteki i Wydawnictw
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 329
Telefon +48 226978829
E-mail

Wykształcenie

 • 1978-1982 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Ocena umiejętności wyjaśniania zjawisk zachodzących w litosferze na podstawie badań w klasach 8 szkoły podstawowej
 • 1991-1993 - studia podyplomowe w zakresie bibliotek naukowych: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Przebieg pracy

 • od 1987 r. - pełniąca obowiązki kierownika Pracowni Bibliografii Geografii Polskiej
 • od 1991 r. - Kierownik Biblioteki
 • od 1998 r. - redaktor strony WWW
 • od 2008 r. - redaktor, początkowo Biblioteki, a następnie Repozytorium Cyfrowego IGiPZ PAN

Zainteresowania zawodowe

Początek kariery zawodowej związany był z pracą bibliografa i zaowocował m.in. stworzeniem koncepcji komputeryzacji opracowywania i udostępnieniem w sieci Internet, w postaci bazy, odpowiednika wersji papierowej wydawnictwa Instytutu pt. "Bibliografii Geografii Polskiej".

Dalsze zainteresowanie automatyzacją przełożyło się na komputeryzację szeregu procesów bibliotecznych w Bibliotece Instytutu oraz w bibliotekach "Porozumienia Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie komputeryzacji bibliotek". Obecnie katalog on-line Biblioteki Instytutu współtworzy ogólnopolski katalog bibliotek naukowych NUKAT, a informacje o jego zawartości są dostępne rownież poprzez światowy WorldCat.

Dużym osiagnięciem było opracowanie wraz z mgr Grażyną Dudzicką i Ireną Grzybowską, pracownikami Biblioteki Instytutu, instrukcji "Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego", która umożliwiła zaistnienie informacji o tego rodzaju pozycjach w NUKAT. Do chwili wydania tej instrukcji nie istniały ogólnopolskie przepisy katalogowania dokumentów kartograficznych.

Aktualnie wyzwanie to ucyfrowienie dorobku naukowego Instytutu i  piśmienniczych dóbr kultury przechowywanych w  Bibliotece Instytutu i 16 innych bibliotekach instytutów naukowych w ramach projektu RCIN.

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 1995 roku członek Rady "Porozumienia Placówek Naukowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie komputeryzacji bibliotek"
 • od 2010 roku z-ca Przewodniczącej Zarządu Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
 • od 2013 roku z-ca Przewodniczacego, a od 2018 roku Przewodniczaca Zespołu Koordynacyjnego NUKAT

Inne, ważne projekty badawcze

 

Inna działalność

Staże

 • 1992 - The University of Leeds w Wielkiej Brytanii - organizacja pracy biblioteki akademickiej i biblioteki wydziałowej,
 • 1993 -  Robert Bosch Foundation - biblioteki naukowe Niemiec, w tym zagadnienia ochrony przechowywanego w nich dziedzictwa kulturowego oraz komputeryzacji gromadzenia i udostępniania zbiorów.

Konsultant

 • Ośrodka Koordynacji  ogólnopolskiego katalogu bibliotek naukowych NUKAT

Prace redakcyjne

 • od 1997 r. z-ca redaktora Komitetu Redakcyjnego "Bibliografii Geografii Polskiej"
 • członek Komitetu Redakcyjnego 6 zeszytu "Centralnego Katalogu Zbiorów Kartograficznych w Polsce"

Działalność dydaktyczna

 • prowadzenie warsztatów w zakresie metodologii wyszukiwania literatury w komputerowych katalogach bibliotek i bazach danych, w tym polskich katalogach centralnych i bibliotekach cyfrowych m.in. dla doktorantów Instytutu i studentów WGiSR UW

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace dokumentacyjne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Gazicka D., 2007, Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w bibliotece instytutowej - metoda małych kroków, Inf. Nauk. Centr. Bibl. Wojsk., maj-październik, s. 61-67.

Prace dokumentacyjne

 • Gazicka D., 2007, Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995) dyrektor Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska, [w:] Red. tomu Maria Lenartowicz, Bibliotekarze bibliotek specjalnych, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa,, s. 129-134.
 • Gazicka D., Peliwo J., 2007, Bibliografia Geografii Polskiej 2002, PAN IGiPZ, Warszawa,340 s.