Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Regulamin wypożyczeń

Przepisy ogólne

1. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, zwana dalej Biblioteką, stanowi bibliotekę naukową.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelniach wszystkim zainteresowanym oraz przez wypożyczenia na zewnątrz (po otworzeniu konta).

3. Czytelnik jest obowiązany do wykorzystywania terminali komputerowych dostępnych w Bibliotece wyłącznie do przeszukiwania autoryzowanych zasobów internetowych.

4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W razie zagubienia lub uszkodzenia dzieła obowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszty konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala jej kierownictwo po zasięgnięciu opinii Komisji Bibliotecznej.

5. Każdy użytkownik odchodzący z IGiPZ PAN ma obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.

6. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje utratę prawa korzystania z Biblioteki, a w przypadkach drastycznych - dochodzenie roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Udostępnianie na miejscu

7. Wchodzących do czytelni obowiązuje:

 • pozostawienie okryć, teczek, toreb, itp. w schowkach przy Czytelni Ogólnej lub w szatni;
 • wpisanie się do księgi odwiedzin (obecności);
 • okazanie dyżurującemu bibliotekarzowi legitymacji lub innego dowodu tożsamości - nie dotyczy pracowników IGiPZ PAN;
 • zarejestrowanie u dyżurującego bibliotekarza wnoszonych publikacji.

8. Użytkownik ma wolny dostęp do półek w czytelni. Pozycje wybrane z półek - po wykorzystaniu - należy odstawić na właściwe miejsce.

9. Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez zgody dyżurującego bibliotekarza jest niedopuszczalne.

10. Do czytelni sprowadza się z magazynu materiały biblioteczne zamówione na rewersach. Pozycje, po które czytelnik nie zgłosi się w ciągu 7 dni są odsyłane do magazynu przy równoczesnym zlikwidowaniu rewersu.

11. Z materiałów sprowadzonych do czytelni można korzystać przez okres dwóch tygodni. Konieczność dłuższego niż 2 tygodnie korzystania z materiałów sprowadzonych z magazynu należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi, który poprzez odpowiednie zaznaczenie na rewersie zapobiegnie odesłaniu ich do magazynu.

12. Po wykorzystaniu pozycji sprowadzonej z magazynu czytelnik oddaje ją dyżurującemu bibliotekarzowi i otrzymuje - jako dowód zwrotu - odpowiedni odcinek rewersu.

13. Stare druki i pozycje zaliczane dotychczas do Narodowego Zasobu Bibliotecznego udostępniane są na zasadach prewencyjnych.

14. Na terenie Biblioteki czytelników obowiązuje: zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych, zachowanie ciszy i porządku, przestrzeganie zaleceń personelu Biblioteki.

Wypożyczenia

15. Prawo otwierania kont i wypożyczania na zewnątrz mają:pracownicy, członkowie Rady Naukowej, stali współpracownicy i emeryci IGiPZ PAN oraz inni użytkownicy w ramach wypożyczania międzybibliotecznego lub za pobraniem kaucji, której wysokość ustala Komisja Biblioteczna.

16. Zapisu do wypożyczalni dokonuje się na podstawie aktualnych list pracowników i współpracowników IGiPZ PAN, a w przypadku pozostałych osób po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.

17. Materiały biblioteczne można zamawiać tradycyjnie, za pomocą katalogu on-line oraz drogą mailową.

18. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:

 • materiałów zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego, tj. starych druków, atlasów wydanych do 1900 r., dawnych map ziem polskich wydanych do 1918 r., pozycji z wydzielonej kolekcji prof. Staszewskiego;
 • materiałów wydanych przed 1948 r.;
 • rekopisów i maszynopisów prac magisterskich i doktorskich;
 • materiałów Archiwum Naukowego;
 • czasopism;
 • wydawnictw encyklopedycznych;
 • nowości zagranicznych;
 • przewodników turystycznych wydanych po 1990 r.;
 • publikacji z cyklu „ścieżki dydaktyczne”;
 • materiałów, których forma wydawnicza, stan zachowania lub unikalność nie pozwala na korzystanie poza Biblioteką.

W wyjątkowych przypadkach o wypożyczeniu powyższych materiałów decyduje kierownictwo Biblioteki.

19. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie rewersów tradycyjnych lub drukowanych z systemu bibliotecznego. Przy zwrocie dzieła czytelnik otrzymuje odpowiedni odcinek rewersu.

20. Czytelnicy, posiadający konta biblioteczne, mają prawo wypożyczyć jednocześnie:

 • pracownicy IGiPZ PAN - 10 wol. na okres 3 miesięcy;
 • współpracownicy i emeryci IGiPZ PAN - 4 wol. na okres 1 miesiąca;
 • pozostali - 2 wol. na okres 2 tygodni.

W wyjątkowych przypadkach kierownictwo Biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek.

21. W razie potrzeby czytelnik może uzyskać (także telefonicznie) prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej książki, o ile nie została ona zamówiona przez innego czytelnika.

22. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.

23. Jeśli zamawiana książka została uprzednio wypożyczona innej osobie, czytelnik może zarezerwować ją dla siebie w następnej kolejności.

24. Wyjeżdżający za granicę na okres dłuższy niż 1 miesiąc powinien zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.

25. Z możliwości kserowania wyłączone są następujące kategorie zbiorów:

 • materiały zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego;
 • książki, czasopisma i wydawnictwa kartograficzne wydane przed 1948 r.;
 • rekopisy i maszynopisy prac magisterskich i doktorskich;
 • materiały Archiwum Naukowego;
 • materiały, których forma wydawnicza lub stan zachowania nie pozwala na kserowanie.

W wyjątkowych przypadkach kierownictwo Biblioteki może wyrazić zgodę na kserowanie powyższych materiałów.

26. Konsekwencją przetrzymywania pozycji wypożyczonej za kaucją ponad ustalony termin jest opłata za każdy dzień zwłoki po obowiązującym terminie zwrotu. Stawkę opłaty ustala raz w roku Komisja Biblioteczna. Opłaty nie dotyczą pracowników IGiPZ PAN.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

27. Pracownicy IGiPZ PAN mają prawo za pośrednictwem Biblioteki wypożyczać książki z innych bibliotek na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych. Materiały wypożyczone przez Bibliotekę są udostępniane czytelnikom w czytelni, a tylko w uzasadnionych przypadkach mogą być wypożyczone czytelnikom do domu.

27. O wypożyczaniu międzybibliotecznym decyduje i ponosi odpowiedzialność za wypożyczone materiały kierownik Biblioteki lub osoba przez niego upoważniona.

29. Instytucja może otwierać konto biblioteczne na podstawie pisma kierownictwa danej instytucji lub kierownika własnej biblioteki, przy czym w piśmie takim powinna być wymieniona osoba upoważniona do podpisywania rewersów międzybibliotecznych, a tym samym odpowiedzialna za wypożyczone materiały.

30. W każdej formie wypożyczenia międzybibliotecznego zamówienie powinno zawierać opis bibliograficzny pozycji i datę oraz pełny adres biblioteki i dane osoby upoważnionej.

31. Wypożyczanie materiałów z zagranicy prowadzi wyłącznie Biblioteka Narodowa.

 

Regulamin wchodzi w życie z dn. 15 lutego 2012 r.